Rendelési információk

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
 

 1. A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJÉNEK (A TOVÁBBIAKBAN ELADÓ) ADATAI
 • Cégnév: Organelle Kft.
 • Székhely: 1112 Budapest, Péterhegyi-lejtő 69. Fsz.1.
 • Cégjegyzékszám:  01-09-422294
 • Nyilvántartást vezető szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 32402920-2-43
 • Képviselő: Presenszki Petra ügyvezető
 • Telefonszám: 06 30/481-4367
 • E-mail cím: hello@organelle.hu
 • Működési engedély száma: 348498/B/1
 • Nyilvántartásba vétel dátuma: 2024.02.05
 • Nyilvántartásba vevő: Budapest XI. Ker. Újbudai Polgármesteri Hivatal

Az Eladó tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre és szakmai érdekképviseleti szervnek sem tagja.

A tárhely szolgáltató adatai:

 • Név: UNAS Online Kft.
 • Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
 • Adószám: 24812087-2-09
 • E-mail: unas@unas.hu

   
   
 1. AZ ELADÓ WEBOLDALÁNAK CÍME

www.organelle.hu
 
 

 1. FONTOSABB FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
 • Távollevők között kötött szerződés:olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 • Áru: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi.
 • Vásárló: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Eladó a weboldalán keresztül árut ad el.
 • Fogyasztó:az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 • Kiskorú: az a természetes személy, aki a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.
 • Cselekvőképes: cselekvőképes, akinek cselekvőképességét a Ptk. vagy a bíróság gondnokság alá helyezést elrendelő ítélete nem korlátozza. [Ptk. 2:8 § (1) bek]

   
   
 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE
  Az Eladó a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé.

   
 2. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TARTALMA

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a organelle.hu weboldalon történő megrendelés esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételére kiterjed, melyet a Vásárló az Eladó internetes áruházából történő megrendeléssel kezdeményez. A vásárlás során a Vásárló, ha az Eladó szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre az Eladó és a Vásárló között.
 
 

 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. 05. 21. napján lépnek hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és vásárlásra hatályosak. Jelen Általános Szerződési Feltételek annak visszavonásáig hatályosak.

A Vásárló a megrendelés elküldése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vásárló a megrendelés elküldésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Az Eladó fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.
 
 

 1. A VÁSÁRLÁS MENETE, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, TÁJÉKOZTATÁS A SZERZŐDÉSKÖTÉS TEHNIKAI LÉPÉSEIRŐL

A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vásárló az árut megrendeli, megrendelését elküldi, és azt az Eladó visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott e-mail címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. Az Eladónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az árut már nem forgalmazza, jelentős áruhiány, vis maior stb.). Elállás esetén az Eladó köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénz vagy árumozgás történt. A vásárlás, valamint a megrendelés véglegesítésének feltétele a webshopon történő regisztráció. Amennyiben a vásárló nem regisztrált a vásárláshoz szüksége van a felhasználói fiókjának regisztrációjára. A regisztrációs felületen a csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező, valamint a regisztrációhoz a felhasználónak el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et. A regisztráció során megadott adatokat, a fejlécben „profil” menüben a vásárló bármikor megváltoztathatja, továbbá vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés elküldéséig bármikor javíthatja.

Az Eladó által forgalmazott áruk a organelle.hu weboldalon kerülnek bemutatásra, a webáruházban található áruk képezik az Eladó és a Vásárló közötti szerződés tárgyát. A weboldalon a „Termékek” menüpontra kattintva érhetők el az egyes árukategóriák. Eladó a WEBINAR termékkategória termékeit nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalomként értékesíti, az erre vonatkozó jogszabályi eltérések mentén. A árukategóriára kattintva nyithatók meg az egyes áruk, majd az árura kattintva a részletes információk, itt részletes leírás található a árukról. A fényképeken esetlegesen látható dekorációs elemek nem részei az árunak, kivéve, ha az áruleírásban külön kiemelésre kerül. Az esetleges elírásokért, téves adatokért az Eladó felelősséget nem vállal.
 

Vásárló a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom vételére adhat megrendelést Eladó részére. A Vásárló bármely megrendelése vonatkozásában nyilatkoznia szükséges arról, hogy az Eladó a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdheti meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkoznia kell annak tudomásul vételéről is, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 45/2014. Korm. rendelet 20. § szerinti elállási jogát. Amennyiben a Vásárló ilyen nyilatkozat tételét nem kívánja, úgy az Eladó döntése szerint a megrendelést elutasítani jogosult.

A Vásárló meghatározhatja a rendelni kívánt árumennyiséget, majd a „Kosárba” teszi az árut.

A weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra kattintva van lehetőség megnyitni a kosarat és megtekinteni annak tartalmát, a megvásárolni kívánt árukat és azok darabszámát. A kosárból kilépve lehetőség van arra, hogy a Vásárló a weboldalon tovább folytassa az áruk áttekintését, vásárlását. Eladó készletinformációkat nem tüntet fel.
 

A vásárlás során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására. Amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, a „Mennyiség” oszlopban található adatbeviteli mezőbe a Vásárló beírhatja a rendelni kívánt mennyiség darabszámát.

Amennyiben a Vásárló törölni kívánja a kosárban található árukat, ezt a darabszám nullázásával, vagy az áru neve alatt található „Törlés” jel megnyomásával van lehetősége.
 

Ha minden megvásárolni kívánt áru a kosárba került, a Vásárló a „Következő” gomb megnyomásával kezdheti el a megrendelési folyamatot.

A következő ablakban kerülnek megadásra a Vásárló személyes adatai (vezetéknév, keresztnév, cégnév, lakcím/székhely, adószám, esetleges szállítási cím, amennyiben eltér a lakcímtől, e-mail cím, telefonszám, a megye kiválasztásra kerül egy legördülő menü segítségével).

Amennyiben a számlázási és a szállítási adatok eltérőek, abban az esetben a „Szállítás másik címre” rubrikát be kell jelölni és a szállítási adatokat meg kell adni.

Az adatok megadását követően a Vásárló kiválasztja a fizetési módot.
 

A Vásárlónak lehetősége van megjegyzést írni a megrendelés mellé, ezt az erre szolgáló négyzetbe írhatja bele.

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Vásárló – a megrendelés elküldésre kerül a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.
 

A Vásárló a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés Eladóhoz történő beérkezése egy automatikus válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül, ha szükséges az Eladó képviselője felveszi a kapcsolatot telefonon vagy elektronikus üzenet formájában a Vásárlóval.
 

A felek közötti szerződés minden esetben visszaigazolással jön létre. Vásárló vállalja, hogy a visszaigazoló e-mail tartalmát alaposan megvizsgálja, különös tekintettel a leadott termékekre, valamint az általa megadott adatok helyességére. Vásárlót terheli minden többletköltség, kár (ideértve a lehetetlenülést is), amely ezen ellenőrzési kötelezettségének elmaradásából ered. Eladó rögzíti, hogy a szerződés létrejöttéről külön e-mailt küld vásárló részére. Szolgáltató így tesz eleget a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 18. §-ában foglaltaknak, miszerint: a távollévők között kötött szerződés megkötését követően - ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor - a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről.
 

Ha a Vásárló megrendelést küld a webáruház oldalán, és az Eladó a megrendelést e-mailben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és az Eladó között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt árukat megvásárolni.)

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.
 

A szerződés magyar nyelven jön létre, valamint azzal kapcsolatos mindennemű ügyintézés, szavatossági, jótállási eljárás nyelve a magyar. A webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza. Szolgáltató rögzíti, hogy jelen ÁSZF magatartási kódexre nem utal, Szolgáltató nem tett alávetési nyilatkozatot semmilyen magatartási kódex vonatkozásában. 
 
 

 1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az Eladó hétköznap, munkanapokon 09-15 óra között telefonon, vagy elektronikus levélben válaszol 24h-n belül a Vásárlók megrendeléssel kapcsolatos kérdéseire, a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein. Szolgáltató ehelyütt rögzíti, hogy a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése szerinti munkaszüneti napokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.a telefonos ügyfélszolgálat nem elérhető.
 
 

 1. ELADÁSI ÁR

Az internetes áruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót. A szállítási díjat az áru eladási ára nem tartalmazza. A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli.

Az Eladó által küldött visszaigazolást követően a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon, ebben az esetben eladó fenntartja a jogot a korrekcióra. Árral kapcsolatos hibának minősül különösen, de nem kizárólagosan a nyilvánvalóan téves ár, rendszerhiba miatt „0” Ft-os ár, bármely feltűnő értékaránytalanságot mutató ár. Hibás áron történő rendelés esetén is érkezhet a megrendelésről automatikus visszaigazolás a Vásárló elektronikus levelezési címére, ez azonban nem tekinthető a megrendelés elfogadásának. Ilyen esetben az Eladó a rendelt áru feladása előtt telefonon (vagy e-mail-ben) megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. A vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Az ilyen megrendeléseket az Eladó nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért az Eladó nem vállal felelősséget. Eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy az áruk árait pontosan tüntesse fel weboldalán.

Az Eladó időszakosan kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít webáruházában, kupon formájában.

Egy kupon vagy százalékos vagy fix összegű kedvezményre jogosíthat. A fix összegű kupon minden esetben bruttó értékben és forintban értendő. A kupon által biztosított kedvezmény minden esetben az áruk teljes árára vonatkozik és a kedvezmény az áru teljes árából vonandó le.

Kupon akciók esetén az áru vételárának részben vagy egészben történő megfizetése az internetes felületen a kupon adatok megadásával is lehetséges. A kuponkód az érvényességi idején belül a pénztár oldal tetején található „Van kuponod?” legördülő menü megnyitásával és a kuponkód megadásával, majd a „Kupon beváltás” gomb megnyomásával érvényesíthető. A kupon elfogadása esetén automatikusan levonásra kerül a kupon értéke a rendelés végösszegből. A rendelés véglegesítését követően nincs mód a kupon utólagos beszámítására.

Egy megrendeléshez kizárólag egy kupon váltható be, a kuponok nem vonhatók össze, készpénzre nem válthatók és nem adható vissza belőlük pénz, vagyis, ha a vásárlás értéke nem éri el a kupon mértékét, akkor az egész kupon felhasználására kerül.

A kupon kedvezmény más kedvezménnyel, illetve akcióval nem vonható össze.

A lejárt vagy felhasznált kupon újra nem használható.

A kupon jogosulatlan felhasználása esetén az Eladó nem vállal felelősséget a kupon ismételt elfogadására, illetve felhasználására.

Az aktuális kuponok felhasználási feltételeinek egyéb részleteit az Eladó a webáruház kezdőoldalán minden esetben elérhetővé teszi.
 
 

 1. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

A megrendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Vásárló módosítani a megadott adatokat, ezt az Eladó jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni az Eladó irányába.

A Vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy az Eladó a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A rendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben az Eladó megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vásárlóval, feltéve, hogy arról tudomást szerzett.
 
 

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az Eladó által üzemeltetett webáruházban fizetni utánvéttel, előre utalással és bankkártyás fizetéssel (SimplePay), illetve az Eladóval való előzetes elektronikus úton való egyeztetés alapján banki átutalással lehet.

 

Fizetés utánvétellel: Az áru ellenértékének kiegyenlítése történhet utánvétellel, így ez esetben a Vásárló készpénzben köteles a futárnak kifizetni a megrendelésének végösszegét. Utánvét esetén +570,- Ft kezelési költséget számítunk fel.

 

Előre utalással

A megrendelés végösszegének (tartalmazza az áru értékét és a szállítási költséget) beérkezése után tudjuk összeállítani a csomagot. Így aznap vagy legkésőbb másnap átadjuk a futárnak. Amennyiben a rendelés összege 48 órán belül nem érkezik meg, a megrendelést nem áll módunkban fenntartani. 

 

Bankkártyás vásárlással

A megrendelés végösszegének (tartalmazza az áru értékét és a szállítási költséget) beérkezése után tudjuk összeállítani a csomagot. Így aznap vagy legkésőbb másnap átadjuk a futárnak. Az online bankkártyás fizetések a SimplePay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A SimplePay Szolgáltatás és SimplePay Rendszer nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül MNB (Magyar Nemzeti Bank) engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött szolgáltatásnak és nem tartozik a Hpt. hatálya alá. 

Bankkártyás vásárlás és előre utalás esetén a házhozszállítási összeg:

 

Magyarországon: 1.690,- Ft.
Romániában: 1.920, - Ft (24 RON)

 1. Zónában: 3.990,- Ft.
 2. Zónában: 4.590,- Ft.
 3. Zónában: 11.290,- Ft.
 4. Zónában: 12.200,- Ft.
 5. Zónában: 29.790,- Ft.

Utánvét esetén +570 Ft kezelési költséget számítunk fel (kivéve Románia).

 

Szállítás GLS Csomagpontra

Az átlagos szállítási határidőrő 1-3 munkanap kizárólag Magyarországon GLS szállítással. Előre utalás/SimplePay fizetés esetén a szállítási összeg: 1.390,- Ft. Utánvét - amely bankkártyás, vagy készpénz is lehet adott/választott Csomagponttól függően - esetén +570 Ft kezelési költséget számítunk fel.

 

Szállítás GLS Automatába

Az átlagos szállítási határidő 1-3 munkanap kizárólag Magyarországon GLS szállítással. Előre utalás/SimplePay fizetés esetén a szállítási összeg: 1.390,- Ft. Utánvét esetén +570 Ft kezelési költséget számítunk fel. Az utánvét kifizetés bankkártyával lehetséges csak az automatákban.

 

Szállítás MPL futárszolgálattal

Az átlagos szállítási határidő 5-7 munkanap kizárólag Magyarországra történő szállítással. Előre utalás/SimplePay fizetés esetén a szállítási összeg: 1.990,- Ft. Utánvét esetén +570 Ft kezelési költséget számítunk fel. Az utánvét kifizetés készpénzzel, vagy bankkártyával lehetséges.

 

Szállítás Postapontra

Az átlagos szállítási határidő 5-7 munkanap kizárólag Magyarországra történő szállítással. Előre utalás/SimplePay fizetés esetén a szállítási összeg: 990,- Ft. Utánvét esetén +570 Ft kezelési költséget számítunk fel. Az utánvét kifizetés készpénzzel, vagy bankkártyával lehetséges.

 

Kedvezmények

Magyarországon 50 000 Ft felett ingyenes a szállítás.

Romániában 83 000 Ft (1000 RON) felett ingyenes a szállítás.

 1. Zónában: 80 000 Ft felett ingyenes a szállítás.
 2. Zónában: 80 000 Ft felett ingyenes a szállítás.
 3. Zónában: 100 000 Ft felett ingyenes a szállítás.
 4. Zónában: 100 000 Ft felett ingyenes a szállítás.
 5. Zónában: 80 000 Ft felett 13 000 Ft, 140 000 Ft felett ingyenes a szállítás.

 

 1. Zónába tartozó országok (szállítási határidő munkanap):

Szlovákia (1 nap), Szlovénia, Ausztria, Csehország, Horvátország (2 nap).

 1. Zónába tartozó országok:

Lengyelország, Németország (2 nap), Belgium, Hollandia, Luxemburg, Bulgária, Svájc (3 nap).

 1. Zónába tartozó országok:

Dánia (3 nap), Franciaország, Olaszország (3-5 nap), Nagy-Britannia, Észak-Írosrszág, Monaco (4 nap), Írország (5 nap).

 1. Zónába tartozó országok:

Litvánia (3 nap), Lettország (4 nap), Spanyolország (4-6 nap), Svédország (4-7 nap), Észtország (5 nap), Görögország, Portugália, Finnország (5-7 nap).

 1. Zónába tartozó országok:

Szerbia (2 nap), Bosznia-Hercegovina, Montenegro, Izland (3 nap), Albánia, Észak-Macedónia (4 nap), Málta (5 nap), Ciprus, Koszovó, Feröer-szigetek (6-7 nap).

A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Eladó nem vállal felelősséget. Vásárló a fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

Az Eladó jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (áru megrendelése) az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A Vásárló elfogadja, hogy az áru ellenértékéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Vásárló köteles az Eladót elektronikus levélben értesíteni.


 

Összesen 5, illetve 5+1 féle kedvezmény-kategória érhető el:

 1. PERFECTION MÁRKAPARTNERSÉG

25% kedvezmény saját márkás termékeinkből, valamint további hűségpontok "gyűjtése" a vásárlások alkalmával, amely beváltható az akciós időszakokon kívül, továbbá 20% kedvezmény oktatásainkból, valamint felhasználható online marketing anyagok és szakmai cikkek, folyamatos stratégiai- és termékkel kapcsolatos tanácsadás: Kizárólagosan a termékeinkkel/pilláinkkal dolgozó partnereinknek egyedi/egyénre szabott kedvezményeket, marketing eszközöket biztosítunk. 

Amennyiben ezt választanád a kategóriák közül, kérlek jelezd ezt felénk akár telefonon keresztül is (+36 30 481 4367 magyar, vagy angol nyelven), vagy e-mail-en keresztül a hello@organelle.hu e-mail címen és elküldjük az erre vonatkozó szerződési tervezetünket, amelyben havi minimum összeg elköltése (2.640 RON/hó összesen), illetve heti rendszerességű, legalább/minimum 2 db social media posztban/story-ban megjelölés szerepel.
 
 

 1. PURE MÁRKAPARTNERSÉG

18% kedvezmény saját márkás termékeinkből, valamint további hűségpontok "gyűjtése" a vásárlások alkalmával, amely forintra beváltható az akciós időszakokon kívül, továbbá 15% kedvezmény oktatásainkból, valamint felhasználható online marketing anyagok és szakmai cikkek, folyamatos stratégiai- és termékkel kapcsolatos tanácsadás: Kizárólagosan a termékeinkkel/pilláinkkal dolgozó partnereinknek egyedi/egyénre szabott kedvezményeket, marketing eszközöket biztosítunk.

Amennyiben ezt választanád a kategóriák közül, kérlek jelezd ezt felénk akár telefonon keresztül is (+36 30 481 4367 magyar, vagy angol nyelven), vagy e-mail-en keresztül a hello@organelle.hu e-mail címen és elküldjük erre vonatkozó szerződési tervezetünket, amelyben havi minimum összeg elköltése (1.920 RON/hó összesen), illetve heti rendszerességű, legalább/minimum 2 db social media posztban/story-ban megjelölés szerepel. 

Ajánljuk azoknak, akik esetleg nem kizárólag szempilla építéssel foglalkoznak, nem ez a fő foglalkozásuk. Kozmetikusként, illetve esetleg egyéb szolgáltatások mellett végzik a szempilla építést, de szeretnének elköteleződni egy stabil, prémium márka mellett.

 

 

III.

20% kedvezmény (+ a pontok): bármely hivatalos márkaoktatónknál elvégzett 2 napos képzésünk esetén, minimum 1.440 RON egyösszegű vásárlás(ok) után, amennyiben havonta legalább/minimum 2 db social media posztban/story-ban megjelölöd az Organelle-t. 

 

 

IV.

10% kedvezmény (+ a pontok) minden vásárlásodból: bármely hivatalos márkaoktatónknál elvégzett 5 órás képzésünk esetén járó örök kedvezmény, amely minden(!) termékre érvényes - nem csak a saját márkás - , amely az organelle webshopban található és minden vásárlás után jár, amennyiben havonta legalább/minimum 4 db social media posztban megjelölöd az Organelle-t.

!2023.01.01. után elvégzett kérésekre vonatkozik!

 

V.

10% kedvezmény: Minimum 1.200 RON egyösszegű saját márkás termék vásárlás után, amennyiben havonta minimum 2 db social media posztban megjelölöd az Organelle-t.

 

 

Honlapunkra márkapartnerként bárki felkerülhet, aki rendszeres vásárlónk és jelzi erre való igényét. Ezzel mi egy ingyenes reklámfelülettel tudjuk a vállalkozásotokat segíteni. A kedvezményeket pedig a fent megadott feltételek valamelyikének választása és teljesítése alapján lehet igénybe venni.

 

* Időszakos kedvezmények/akciók nem vonhatók össze a kategóriák teljesítésével rendelkező partnereinknek

 * A pontok beváltására kizárólag akkor van mód, ha teljesértékű termékeket vásárol partnerünk/kizárólagos partnerünk a saját kuponkódját használva adott rendelésben. 

 * Időszakos kedvezmények/akciók alkalmával a pontbeváltást nem engedélyezzük.

 *Akciós termékek vásárlása esetén a vásárlóink nem válthatják be az összegyűjtött pontjaikat, kizárólag teljes értékű termékek vásárlásakor.

 * A partnereinkre vonatkozó összeghatárok NEM havi kötelezettségek! Alkalomszerű, egyösszegű értékhatárok.

 * Kizárólag a saját márkás - Organelle®️ - termékeinkre vonatkoznak a fenti kedvezmények és a pontgyűjtések, illetve a pontbeváltások is. Kivételt képeznek ez alól a IV. kedvezmény kategóriánkba tartózók!

 

 

 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Az Eladó által üzemeltetett webáruházban megrendelt árukat eltérő igény esetén a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag – Logisztikai Kft. Hungary segítségével juttatja el az Eladó a Vásárlóhoz.

Eladó a honlapján ugyanakkor biztosítja az egyetemes postai szolgáltató (Magyar Posta Zrt.) által nyújtott postai szolgáltatás igényebvételének lehetőségét is a fogyasztó számára, feltéve, hogy az értékesített áru postai szolgáltatási szerződés keretében történő kézbesítését az egyetemes postai szolgáltató az általános szerződési feltételeiben lehetővé teszi. Eladó rögzíti, hogy az egyetemes postai szolgáltató igénybevételéért plusz díjat számít fel, esetenként 3.890,- Ft összeget. 

Házhoz szállítás esetén a Vásárló által megadott címre a futár kiszállítja a csomagot. Miután a futár az árut a Vásárlónak átadja, a Vásárlónak kötelessége meggyőződni az áru sértetlenségéről. Amennyiben az áru sérülten érkezik, Vásárló köteles jegyzőkönyv felvételét kérni a futárszolgálat munkatársánál, az Eladó csak a jegyzőkönyv birtokában fogadja el az ilyen jellegű reklamációt.

A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli, az ő kötelezettsége megfizetni a szállítás díját. Ha a Futárszolgálat mégsem találja a vásárlót a megadott címen, egy értesítőt hagy, melyen jelzi, mely másik időpontban kerül sor a kiszállításra. A szállítási díj maximálisan kétszeri kézbesítési kísérletet tartalmaz.

 

 1. TELJESÍTÉSI IDŐ

A teljesítés időpontja a megrendelt áru, Vásárló részére történő megküldése. A megrendelt áruk általánosságban maximum 48 órán belül kerülnek feladásra az Eladó által, eltekintve a hétvégétől, amikor a hét utolsó munkanapján 14h után leadott megrendelések leghamarabb a hétvégét követő első munkanapon kerülnek feladásra az Eladó által.

Megnövekedett kereslet esetén előfordulhat, hogy a megrendelt áru átadása hosszabb időt vesz igénybe. Ennek tényéről a várható késedelemről Eladó tájékoztatja a vevőt.
 
 

 1. AZ ELADÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT ÁRUKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Eladó az általa forgalmazott áruk nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért, egészségügyi problémákért felelősséget nem vállal.

Az Eladó nem köt szerződést kiskorúakkal, és nem cselekvőképes természetes személyekkel. Vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy a szerződés megkötésekor 18. életévét betöltötte és cselekvőképes.

Eladó kizárja a felelősségét az alábbiakban felsorolt események miatt:

 • A futárszolgálat késedelmes vagy hanyag kézbesítése miatt.
 • A Vásárló tévesen megadott rendelése esetén és az ilyen esetekből származó késedelem miatt.
 • Technikai hiba az Eladó kiszolgáló helyiségében, vis maior, vészhelyzet esetén.

Eladó a Vásárló vagy az áru használója egyedi, allergiás reakcióiért nem vállal felelősséget.

Nem minősül hibának a Vásárló egyéni elvárásai miatt nem megfelelően használható áru. Eladó az árukat professzionális felhasználásra forgalmazza, azok nem szakszerű használatából adódó károkért nem vállal felelősséget.

Ha a Vásárló (nem Fogyasztó) megkezdi az áru használatát, de a megvásárolt árut nem megfelelő körülmények között, vagy az áru használatához szükséges szakértelem nélkül alkalmazza és ebből eredő reklamációt jelez az áru minőségére vonatkozóan, Eladó az áru cseréjére kizárólag abban az esetben köteles, ha a Vásárló az áru átvételétől számított 3 munkanapon belül jelzi az áru hibáját vagy a szavatossági problémát.

Amennyiben a Vásárló a megrendelt árut nem veszi át, köteles megtéríteni a csomag visszaszállításából eredő kárt az Eladó részére. A következő megrendelést Eladó kizárólag akkor adja fel a Vásárló részére, amennyiben az új áru vételára, szállítási költsége és a korábban esedékes szállítási költség is kiegyenlítésre került.
 
 

 1. ADATVÉDELEM

Az Eladó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit. Az Eladó a Vásárló személyes adatait az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően köteles kezelni.

Az Eladó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Vásárlói személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén az Eladó weboldalán és székhelyén érhető el.


 

 1. ELÁLLÁSI JOG

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések esetében a Vásárlót az áru átvételének napjától számított 14 naptári napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Azonban a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint a 14 napos elállási jog kizárólag a fogyasztóként megjelölt vásárlókat illeti meg. Aki cégszerűen, vagy vállalkozóként üzletszerűen harmadik félnek végez szolgáltatást a megrendelt termékkel kapcsolatban, azt nem. Amennyiben vállalkozóként a kiszállított megrendelés a futárszolgálatnál visszautasításra kerül minőségi hibára hivatkozás (jegyzőkönyv) nélkül, illetve nem veszi át a megrendelő a kért/megrendelt terméket, úgy a megrendelt termék(ek) és a szállítás (utánvét esetén a kezelési költség is) teljes összegéről számlát fogunk kiállítani, amelynek lejárata van és fizetési kötelezettséggel jár.
 Amennyiben a Vásárló fogyasztóként rendel, az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 naptári napon belül. A Vásárló ezen jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat megtétele, vagy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében (és az alábbiakban) található elállási/felmondási nyilatkozatminta útján gyakorolhatja: 

Nyilatkozat elálláshoz

https://www.organelle.hu/shop_ordered/66906/pic/organelle-elallasi-nyilatkozat-2024.pdf

A nyilatkozatot a Vásárló elküldheti az Eladónak e-mail-ben (www.organelle.hu), vagy székhelyére címzett postai küldemény (Organelle Kft., 1112 Budapest, Péterhegyi-lejtő 69. Fsz. 1.) formájában.

A fent írt határidő teljesítettnek minősül, ha a Vásárló elállási szándékát legkésőbb az áru átvételétől számított 14. napon közli. Az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher a Vásárlót terheli. Amennyiben a Vásárló ilyen módon eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Az Eladó a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Amennyiben a Vásárló a legkevésbé költséges szállítási mód helyett kifejezetten más szállítási módot igényelt, az Eladó az ebből eredő többletköltséget nem köteles visszatéríteni.

Az Eladó mindaddig jogosult visszatartani az áru ellenértékét és a vásárlás során felmerült költségeket, amíg a Vásárló az árut vissza nem szolgáltatta. A megvásárolt árut a Vásárlónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási szándék bejelentésétől számított 14 naptári napon belül sértetlen, és hiánytalan állapotban vissza kell küldenie az Eladó részére. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli. Az Eladó nem köteles átvenni azt utánvéttel, vagy portósan visszaküldött árut, mivel a visszaküldéssel kapcsolatos szállítási költség a Vásárlót terheli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az áruban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

A fenti elállási jog nem illeti meg a Vásárlót:

 • romlandó, vagy minőségét rövid ideig megőrző áru és
 • olyan zárt csomagolású áru esetén, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, továbbá a
 • webinar (nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom) kapcsán, feltéve, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 29. § (1) bek. m) alpontjában meghatározott feltételek fennállnak.

 

 

 1. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

Az Eladó az általa forgalmazott árukra az áru hibája esetén a jogszabályokban rögzített szavatosságot, illetve jótállást vállal.

Hibás az áru, ha a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A szerződésszerű teljesítés általános követelményeit teljeskörűen a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § tartalmazza.

A megvásárolt áru esetleges hibája esetén a Vásárló kellék- vagy termékszavatossági igényt, illetve meghatározott esetekben jótállási igényt érvényesíthet. Az eljárásra a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezései az irányadóak.
 
 

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint, Fogyasztói vásárlás esetén a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet rendelkezésivel összhangban.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.

Fogyasztói vásárlás esetén az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Vásárló közölte a hibát a vállalkozással.

A Vásárlónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében az Eladó rendelkezésére kell bocsátania.

Az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését

 • A Vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – az áru tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Fogyasztói vásárlás esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát az Eladó költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 1. a) az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette, hogy a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét vagy az Eladó megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét arra hivatkozással, hogy a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne;
 2. b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
 3. c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 4. d) az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy az Eladó észszerű határidőn belül vagy a Fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Vásárlónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Vásárló által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Ha a Vásárló hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést ezt az Eladónak címzett, írásbeli, a szerződés megszüntetésére vonatkozó kifejezett nyilatkozatával teheti meg.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Vásárló az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Vásárlótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Vásárló az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 1. a) a Vásárlónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut; és
 2. b) az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Vásárló részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

A szerződés megszüntetése esetén az Eladó köteles visszatéríteni a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a Vásárló által előre megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a szerződés hátralévő időtartamára járt volna.

Ha a Vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb tudomásszerzésétől számított 14 napon belül köteles teljesíteni visszatérítési kötelezettségét.

Eladó a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

A visszatérítéssel kapcsolatos költségek az Eladó terhelik.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni.  A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

A Vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 év alatt évül el. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Kivel szemben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van a Vásárló kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében a teljesítéstől számított 1 éven belül a Vásárlói kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy az árut, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta (ide nem értve, ha ez az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen). A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Fogyasztónak nem minősülő Vásárló esetében a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy az áru a teljesítés időpontjában nem felelt meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
 
 

 1. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (áru) hibája esetén a Fogyasztó kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül az áru hibásnak?

Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó az áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Vásárló Termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • az árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • az áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a Fogyasztó. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
 
 

 1. SZAVATOSSÁGI IGÉNY BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA

Amennyiben az Eladó által forgalmazott árukkal kapcsolatban a Vásárló szavatossági jogát kívánja érvényesíteni, azt a szerződéskötés tényét igazoló bizonylat (számla vagy annak másolata) bemutatásával tudja megtenni.

Az igényérvényesítés történhet személyesen és írásban is (postai vagy elektronikus levél formájában).

 1. Személyes bejelentés:

A Vásárló bejelentheti személyesen szavatossági igényét az Eladó telephelyén (Organelle Kft., 1112 Budapest, Péterhegyi-lejtő 71. 2. em. Organelle).

Az Eladó a kifogásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 • a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak kezeléséhez
 • az áru megnevezését, vételárát,
 • a Vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt és jogot,
 • a kifogás rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, az Eladó ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát az Eladó átadja a Vásárlónak.

 1. Írásban történő bejelentés:

A Vásárló bejelentheti szavatossági igényét az Eladónak küldött postai úton küldött levélben (Organelle Kft., 1112 Budapest, Péterhegyi-lejtő 69. Fsz. 1.), vagy elektronikus levélben (hello@organelle.hu).

A levélnek tartalmaznia kell:

 • a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul adatainak kezeléséhez
 • az áru megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt és jogot,

Amennyiben az Eladó a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

Az Eladó törekszik rá, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor az Eladó a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Javításra az árut az Eladó elismervény ellenében veszi át. Az elismervényen feltüntetésre kerül a Vásárló neve, címe, az áru azonosításához szükséges adatok, a áru átvételének ideje és a javított áru átvételének időpontja.
 
 

 1. JÓTÁLLÁS

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet alapján az Eladót jótállási kötelezettség terheli a rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre, különösen ideértve az általa forgalmazott világítástechnikai árukat és villamos energiával működtetett szépségápolási eszközöket, amelyek tételenkénti eladási ára a 10.000,- Ft összeget eléri vagy meghaladja. Jótállásból eredő jogait kizárólag azon Vásárló érvényesítheti, aki Fogyasztónak minősül.

A jótállás időtartama:

– 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó tételenkénti eladási ár esetén 1 év;

– 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó tételenkénti eladási ár esetén 2 év;

– 250 000 forint tételenkénti eladási ár felett 3 év.

A jótállási határidő az áru Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a Fogyasztó az árut az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a áru átadásának napja. Az áru kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó az árut a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási idő az árunak vagy az áru részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) árura (árurészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem tartozik jótállással az Eladó, ha a hiba oka a teljesítést után keletkezett, így például, ha a hibát:

– rendeltetésellenes használat;

– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha azt a vállalkozás vagy közreműködője végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);

–  helytelen tárolás, rongálás;

– az árun kívül álló ok (hálózati probléma, elemi kár, természeti csapás stb.)

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó választása szerint:

– elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet; vagy

– ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor az Eladó a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

A kijavítás során az áruba csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha jótállási időtartam alatt az áru első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy az áru nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a árut 8 napon belül kicserélni. Ha az áru cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, az áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt az áru 3 alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja az árut az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, az Eladó köteles a árut 8 napon belül kicserélni. Ha az áru kicserélésére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, az áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha az áru kijavításra a kijavítási igény Eladó részére való közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – az Eladó köteles az árut a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha az áru cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, az áru ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a Fogyasztó az áru meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles az árut kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodása rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállással kapcsolatos költségek az Eladót terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható árut – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Eladó, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik

A jótállás a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, kártérítési – jogait nem érinti.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem tehető feltételévé az áru felbontott csomagolásának a Fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

A Fogyasztó jótállási igényét a vállalkozás székhelyén vagy bármelyik fióktelepén személyesen érvényesítheti.

Az Eladó a nála bejelentett jótállási igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 • a Vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak kezeléséhez
 • az áru megnevezését, vételárát,
 • a Vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt és jogot,
 • a kifogás rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, az Eladó ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv másolatát az Eladó átadja a Vásárlónak.

Amennyiben az Eladó a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót.

Javításra az árut az Eladó elismervény ellenében veszi át. Az elismervényen feltüntetésre kerül a Vásárló neve, címe, az áru azonosításához szükséges adatok, az áru átvételének ideje és a javított áru átvételének időpontja.

A Fogyasztó jótállási igényét az alábbi javítószolgálatoknál közvetlenül is érvényesítheti:

(Megadása nem kötelező.)

Név:

Cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A Fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az előzőek szerint illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
 
 

 1. AZ ELADÓ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS PANASZKEZELÉS

Amennyiben a Vásárló az Eladó által forgalmazott árukkal, illetve az Eladó eljárásával kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni az Eladó felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Organelle Kft., 1112 Budapest, Péterhegyi-lejtő 69. Fsz. 1.), vagy elektronikus levél formájában (hello@organelle.hu) teheti meg.

Az Eladó minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt az Eladó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Vásárló neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Vásárló panaszának részletes leírása, a Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • az Eladó nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
 
 

 1. BÉKÉLTETŐ TESTÜLET, FOGYASZTÓVÉDELEM, BÍRÓSÁG ELŐTTI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Az Eladó ezúton tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Vásárlókat, hogy amennyiben a Vásárló nem ért egyet az Eladó válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetőségű békéltető testülethez, ennek hiányában pedig az Eladó székhelye szerinti békéltető testülethez fordulhat a Vásárló. Az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az Eladó székhelye szerinti békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail cím: bekelteti.testulet@bkik.hu

 

Az egyes területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken keresztül érhetők el:

https://www.organelle.hu/shop_ordered/66906/pic/bekelteto_testuletek.pdf

A békéltető testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vásárló és az Eladó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül az Eladóval rendezni. A békéltető testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a testület a Vásárló hátrányára dönt.

A békéltető testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • az Eladó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • a testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Vásárló aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen az Eladó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Vásárló lakcíme vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található:

https://www.organelle.hu/shop_ordered/66906/pic/fogyved_elerhetoseg_2023.pdf

A Fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. 

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 
 

 1. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Vásárló weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus áruk hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért az Eladó felelősséget nem vállal.

A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.
 
 

 1. VONATKOZÓ LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • 45/2014 (II.26) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól

 

 • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2024.01.14. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött megrendelések, szerződések tekintetében alkalmazandók.

 

 

stripe_com simplepay_hu_v2